انگشتر باگت با کد 12873

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر باگت با الماس طبیعی 
 • ۲۴ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/۱1۰ قیراط
 • 56 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/475 قیراط
 • 25 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/820 قیراط
 • 1 عدد یاقوت کبود دیفیوژن تمام تراش به وزن 3/850 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14879

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مردانه با الماس طبیعی سیاه و سفید
 • 1 عدد برلیان سیاه تمام تراش به وزن 2/640 قیراط
 • 195 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 3/838 قیراط
 

انگشتر مردانه مارکیز با کد 14882

184.9 میلیون تومان
انگشتر مردانه مارکیز و پرنسس با الماس طبیعی
 • 26 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/925 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/460 قیراط
 • 1 عدد برلیان پرنسس سفید به وزن 0/149 قیراط
 

انگشتر مردانه مارکیز با کد 14875

169.4 میلیون تومان
انگشتر مردانه مارکیز و پرنسس با الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/315 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/465 قیراط
 • 1 عدد برلیان پرنسس سفید به وزن 0/195 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14874

196.6 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 116 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/135 قیراط
 • 9 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/850 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14881

184 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 22 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/739 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/330 قیراط
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/101 قیراط
 

انگشتر مردانه مارکیز با کد 14873

172.4 میلیون تومان
انگشتر مردانه مارکیز و پرنسس با الماس طبیعی
 • 30 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/213 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/537 قیراط
 • 1 عدد برلیان پرنسس سفید به وزن 0/190 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14846

142.1 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/668 قیراط
 • 24 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/175 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14847

156.1 میلیون تومان
انگشتر مردانه فلاور با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/366 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/317 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14829

139.7 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 16 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/197 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/305 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14827

230.7 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/245 قیراط
 • 4 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/915 قیراط
 • 4 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/099 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14810

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 35 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/040 قیراط
 • 88 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/530 قیراط