نمایش 1–12 از 26 نتیجه

دستبند طرح مارکیزی با کد 12778

100 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • ۸۲ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۳49 قیراط
 • ۱۸ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/16۰ قیراط
 • ۳۶ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/756 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 10197

70.3 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • 28 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/367 قیراط
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/173 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 12384

269.8 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • ۵۲ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/657 قیراط
 • ۱۲۸ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۳/۴29 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 12683

158.1 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • ۱۴۴ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۲/550 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 12715

234.5 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • ۱۶۶ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۱/۱27 قیراط
 • ۴۹ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/۴1۰ قیراط
 • ۳۱ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/952 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 12744

155.5 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • 68 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/514 قیراط
 • 12 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/166 قیراط
 • 34 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/351 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/080 قیراط
 

دستبند اشک کد 14565

399.3 میلیون تومان
دستبند اشک با الماس طبیعی
 • 268 عدد برلیان تمام تراش به وزن 3/657 قیراط
 • 4 عدد برلیان سفید اشک به وزن 1/083 قیراط

دستبند اشک با کد 14227

227 میلیون تومان
دستبند  اشک با الماس طبیعی
 • 192 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/779 قیراط
 • 1۲ عدد برلیان اشک سفید به وزن ۱/608 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 10819

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • 180 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/451 قیراط
 

دستبند طرح اشک با کد 12814

238.7 میلیون تومان
دستبند طرح اشک با الماس طبیعی
 • ۵۲ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/391 قیراط
 • ۵۲ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/091 قیراط
 • ۲۶ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/066 قیراط
 • ۱۳ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/86۰ قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 14256

51.9 میلیون تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی 
 • 6 عدد برلیان باگت سفید به وزن ۰/300 قیراط
 • 47 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/280 قیراط
 

دستبند مارکیز و اشک با کد 14198

247.9 میلیون تومان
دستبند مارکیز و اشک با الماس طبیعی گرد
 • 4 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/315 قیراط
 • 2 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/389 قیراط
 • 170 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/528 قیراط
 • 5 عدد مارکیز سفید به وزن 0/958 قیراط
 • 1 عدد اشک سفید تمام تراش به وزن 0/109 قیراط