نمایش 13–24 از 110 نتیجه

انگشتر باگت با کد 13837

65.9 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 26 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/635 قیراط
 • 64 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/306 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13835

64.6 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/385 قیراط
 • 70 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/590 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13814

92 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 46 عدد برلیان باگت سفید به وزن 1/138 قیراط
 • 16 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/130 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13385

48.4 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/320 قیراط
 • 60 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/231 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13105

51.7 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • ۱۴ عدد برلیان باگت سفید به وزن ۰/350 قیراط
 • ۵۴ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/489 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13859

97.6 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 27 عدد برلیان باگت سفید به وزن 1/001 قیراط
 • 68 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/509 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13794

57.9 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 3 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/157 قیراط
 • 84 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/801 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13796

37.2 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 5 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/150 قیراط
 • 40 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/411 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13806

58.8 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/380 قیراط
 • 54 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/518 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13875

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 40 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/234 قیراط
 • 24 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/380 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 13839

149 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • ۱2 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/442 قیراط
 • 172 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/316 قیراط
 • 31 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/011 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 12930

201.7 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • ۱۸ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/۲۰6 قیراط
 • ۸ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/996 قیراط
 • ۱۴ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/۳44 قیراط
 • ۱۲۸ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/589 قیراط
 • ۱۲ عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/۴۰۰ قیراط