نمایش 1–12 از 17 نتیجه

انگشتر حلقه مارکیز با کد 15064

180,100,000 تومان
انگشتر حلقه مارکیز الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/230 قیراط
 • 106 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/870 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/680 قیراط
 

انگشتر حلقه مارکیز با کد 15052

245,700,000 تومان
انگشتر حلقه مارکیز  الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/555 قیراط
 • 14 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۱/350 قیراط
 

انگشتر حلقه مارکیز با کد 15060

207,300,000 تومان
انگشتر حلقه مارکیز  الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/536 قیراط
 • 14 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۱/198 قیراط
 

انگشتر مارکیز با کد 15066

229,300,000 تومان
انگشتر حلقه مارکیز الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/575 قیراط
 • 14 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 1/418 قیراط
 

گردنبند زنجیری گل مارکیز کد 14887

115,400,000 تومان
گردنبند زنجیری گل با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/420 قیراط
 • 15 عدد برلیان سفید مارکیز به وزن 0/620 قیراط

گردنبند زنجیری گل مارکیز کد 14886

122,700,000 تومان
گردنبند زنجیری گل با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/415 قیراط
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/085 قیراط
 • 15 عدد برلیان سفید مارکیز به وزن 0/615 قیراط

انگشتر حلقه مارکیز با کد 13053

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر حلقه مارکیز با الماس طبیعی
 • ۷۸ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/۶1۰ قیراط
 • ۱۱ عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۱/۵1۰ قیراط
 

انگشتر مارکیز با کد 13146

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مارکیز با الماس طبیعی 
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/158 قیراط
 • 104 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/681 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/505 قیراط
 

انگشتر حلقه زنانه با کد 14390

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر حلقه با الماس طبیعی
 • 9 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/330 قیراط
 • 8 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/640 قیراط

انگشتر مارکیز با کد 11989

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مارکیز با الماس طبیعی
 • ۷۲ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۹۰۰ قیراط
 • ۸ عدد برلیان قلم‌خور تمام تراش به وزن ۰/۳۰5 قیراط
 • ۲۶ عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۱/56۰ قیراط
 

گردنبند زنجیری فلاور با کد 11888

61,900,000 تومان
گردنبند زنجیری فلاور با الماس طبیعی
 • ۲۲ عدد برلیان سفیدتمام تراش به وزن ۰/۱۰5 قیراط
 • ۱ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/035 قیراط
 • ۴ عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/۲14 قیراط
 

انگشتر مارکیز با کد 11044

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مارکیز با برلیان تمام تراش
 • ۱۲ عدد برلیان مارکیز به وزن ۱/۱2۰ قیراط
 • ۸ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/385 قیراط