نمایش 1–12 از 217 نتیجه

گوشواره باگت با کد 15001

56.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/220 قیراط
 • 74 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/375 قیراط
 

گوشواره باگت با کد 14988

229.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 68 عدد برلیان سفید باگت به وزن 2/550 قیراط
 • 56 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/370 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت با کد 14990

32.2 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 4 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/120 قیراط
 • 40 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/200 قیراط
 

گوشواره باگت با کد 14989

126.2 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/460 قیراط
 • 158 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/440 قیراط
 

گوشواره باگت با کد 14969

97.9 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/270 قیراط
 • 164 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/020 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت با کد 14800

78.8 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/440 قیراط
 • 60 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/310 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت کد 14913

47.8 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 21 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/280 قیراط
 • 48 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/160 قیراط

گوشواره باگت با کد 14916

146.2 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 54 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/350 قیراط
 • 90 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/530 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 14946

105.1 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 9 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/620 قیراط
 • 32 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/500 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 14945

180 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 22 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/960 قیراط
 • 1 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/200 قیراط
 • 59 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/840 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت کد 14947

177.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 31 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/110 قیراط
 • 53 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/590 قیراط

گوشواره باگت با کد 14915

111.9 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/200 قیراط
 • 22 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/140 قیراط
 • 82 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/980 قیراط