نمایش 1–12 از 292 نتیجه

آویز باگت با کد 15595

141,400,000 تومان
آویز باگت الماس طبیعی
 • 35 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/950 قیراط
 • 90 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/750 قیراط

گردنبند زنجیری باگت کد 11731

97,800,000 تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/287 قیراط
 • 86 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/525 قیراط

آویز باگت با کد 15562

104,100,000 تومان
آویز باگت الماس طبیعی
 • 17 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/250 قیراط
 • 4 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/130 قیراط
 • 150 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/820 قیراط

آویز باگت با کد 15561

105,100,000 تومان
آویز باگت الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/250 قیراط
 • 4 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/135 قیراط
 • 150 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/825 قیراط

دستبند باگت کد 15534

92,200,000 تومان
دستبند باگت با الماس طبیعی 
 • 9 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/330 قیراط
 • 63 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/390 قیراط

گوشواره باگت با کد 15533

81,500,000 تومان
گوشواره باگت الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/390 قیراط
 • 84 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/590 قیراط
 

دستبند باگت کد 15524

125,300,000 تومان
دستبند باگت با الماس طبیعی 
 • 24 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/960 قیراط
 • 44 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/260 قیراط
 • 1 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/070 قیراط

گوشواره باگت با کد 15523

127,500,000 تومان
گوشواره باگت الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/150 قیراط
 • 2 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/080 قیراط
 • 72 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/380 قیراط
 

دستبند باگت کد 15527

118,100,000 تومان
دستبند باگت با الماس طبیعی 
 • 32 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/580 قیراط
 • 44 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/420 قیراط

گوشواره باگت با کد 15526

125,800,000 تومان
گوشواره باگت الماس طبیعی
 • 56 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/970 قیراط
 • 52 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/490 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت کد 15514

57,100,000 تومان
گردنبند زنجیری باگت طرح دایره با الماس طبیعی
 • 4 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/150 قیراط
 • 23 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/200 قیراط

انگشتر باگت با کد 15513

79,200,000 تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • 5 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/159 قیراط
 • 4 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/020 قیراط